کلام نور
مطالب قرآنی


عجاز اعداد دال بر عناوین خاص

کلمه (امام) به معنای رهبر و زمامدار الهی به صورت مفرد و جمع 12 بار در قرآن کریم تکرار شده است که مطابق است با روایات نقل شده از پیامبر اسلام (ص) از طریق شیعه و سنی مبنی بر اینکه تعداد امامان بعد از ایشان 12 نفر می باشند . برای نمونه یکی از آیات قرآن که کلمه امام در ‌آن آمده است ، سوره یس آ‌یه 12 می باشد: «وکل شییء أحصیناه فی امام مبین» و ما هر چیزی را در امام روشنگری جمع نموده ایم . 

 

نام دوازده امام که جانشینان پیامبر (ص) می با شند عبارتند : 1ـ امام امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (ع) 2ـ امام حسن (ع) 3ـ امام حسین (ع) که امام حسن و امام حسین علیهماالسلام برادر یکدیگر می باشند و هر دو فرزند امام امیرالمؤمنین (ع) می باشند در حالی که بقیه امامان علیهم السلام نسبت به یکدیگر نسبت پدر و پسر دارند 4ـ امام سجاد (ع) 5ـ امام محمد باقر (ع) 6ـ امام جعفر صادق (ع) 7ـ امام موسی کاظم(ع)8ـ امام رضا(ع) 9ـ امام جواد (ع) 10ـ امام هادی (ع) 11ـ امام حسن عسگری(ع) 12ـ امام مهدی (ع) که طبق اعتقادات مسلمانان او زنده و غیرقابل رؤیت و در همه جا حاضر است و روزی قدرت جهان را همراه حضرت عیسی (ع) بدست می گیرد

  کلمه شیعه ومشتقاتش در قران ۱۲بار امده است (به شیعه دوازده امامی که دارای دین حق می باشند اشاره دارد)

کلمه شفاعت درقران ۱۳امده است که به شفاعت امامان دوازده گانه و پیامبر با پذیرفتن واطاعت ومحبت به انان وبا اجازه خداوند صورت می پذیرد البته شفاعت پیامبر(ص)و ائمه دوازده گانه شفاعت دیگران را مثل شفاعت پیامبران وشهدا وصلحا را ساقط نمی کندچرا که ثبوت شی نفی ما عدا نمی کند بلکه اهمیت پذیرفتن ولایت انها مهم می باشدچرا که کلمه شفعاء در قران (۵) پنج بار امده کلمه به صورت جمع امده به اهمیت ۵ تن ال عبااشاره می کند

کلمه اولی(یکی از مشتاقات ولی به بصورت صفت تقضیل ) بصورت مفرد وتثنیه که البته جمع این کلمه در قران نیامده ۱۲ بار تکرار شده است

کلمه (ساعه) 48 بار در قرآن کریم تکرار شده است که در 24 مورد قبل از آن یکی از حروف ذکر شده است و در 24 مورد دیگر قبل از آن حرفی وجود ندارد . بنابراین هر مورد را که در نظر بگیریم مطابق است با تعداد ساعات یک شبانه روز که 24 ساعت می باشد .

کلمه (سجد) به معنای سجده کرد و مشتقات آن (در زمان ماضی ، مضارع و امر) برای عاقلان 34 بار تکرار شده است که این عدد برابر است با تعداد سجده های واجب روزانه ، چون روزانه 17 رکعت نماز واجب است و هر رکعت 2 سجده دارد . . .

کلمه (ارسل) به معنای فرستاد و مشتقات آن 513 بار در قرآن کریم تکرار شده است و نام 28 پیامبری که در قرآن از آنها نامی آورده شده است نیز مجموعاً 513 بار تکرار شده است .

نام مبارک پیامبر اسلام (محمد و احمد) مجموعاً 5 بار در قرآن امده است (4 بار محمد و 1 بار احمد) و کلمه صلوات که به معنای درود می باشد و بیشتر برای درود فرستادن بر پیامبر و خاندان پیامبر استفاده می شود نیز 5 بار در قرآن تکرار شده است .

کلمه صلوات(نمازها ـ دعائاها) ۵ بار در قران امده که به نماز های ۵ گانه دلالت می کند

کلمه بیت والبیت هرکدام ۱۴ بار در قران ذکر شده که نوعی دلالت به اهل بیت معصومین ۱۴ گانه دارد

کلمه شهر(ماه) ۱۲ بار در قران امده که دلالت بر ماههای ۱۲ گانه در سال میکند

در قرآن کریم کلمه یوم (روز) 365 بار ذکر شده است . همانطور که مطلع هستید کره زمین درست هر 365 روز یک بار به دور خورشید می گردد و در همان حال 365 بار به دور خودش گردش می کند . این مطلبی است که قرآن کریم قرن ها قبل به آن اشاره کرده است .

کلمه اعوذ ومشتقاتش(پناهنده شدن) ۱۷ بار در قران امده است شاید یا یقینا اشاره به رکعات نماز های یومیه دارد که ۱۷ رکعت می باشد که البته نماز نوعی پناهنده شدن به خداونداز شر شیاطین واز هرجیز شری میباشد

کلمه باب در قران ۱۲ بار امده است (قال رسول الله : انا مدینه العلم وعلی بابها ) که بهامامان معصوم دوازده گانه اشاره می کند که هم ابواب رحمه هستند وهم ابواب علمند

کلمه صاحب در قران ۱۲ بار امده است اشاره به ۱۲ امام معصوم یا شاید به صاحب الزمان حضرت مهدی (ع)که امام دوازدهم می باشد هم اشاره می کند

کلمه قیام در قران ۱۲بار امده که به قیام امام(۱۲) داوزدهم{حضرت محمد ابن حسن عسکری(ع) حضرت مهدی (ع)} اشاره داردچرا که طبق روایات حضرت مهدی (ع) قائم ال محمد می باشد

کلمه مقام در قران ۱۴ بار امده است که به ۱۴ مقام عالیقدر یعنی ۱۴ معصوم اشاره دارد چرا که که خداوند در کتابش به مقام محمود پیامبر اسلام اشاره نموده ودخترش فاطمه (ع) واوصیاء دوازده گانه نیز از این قائده استثناء نیستند

کلمه ال در قران۲۷ بار در قران تکرار شده است که ۱۴ مورد ان بعد  از این کلمه نام صلحاء(انبیاء :ابراهیم ـ موسی  ـ هارون ـ داوودـ لوط ـ عمران ـ یعقوب ـ یاسین ) ودر ۱۳ مورد ان بعد ازکلمه ال لفظ  فرعون امده است البته می توان گفت عدد ۲۶ دو برابر۱۳ می باشد که...،

کلمه عبادی۳۴ بار درقران امده که دلالت بر ۳۴ سجده نماز های یومیه یا بر نافله های نماز دلالت می کندوکلمهعباده ۱۷بار بر ۱۷رکعت نماز های یومیه دلالت می کندچرا که از احادیث معصومین از نماز به بهترین عبادت یاد شده است اما نکته زیبا در این مورد این می باشدعبادی با ضمیر متکلم (بندگان من) دوبرابر از کلمه عباده با ضمیر غایب امده است که اشاره به نماز های یومیه ونافله های ان دلالت می کند که کلا ۵۱ رکعت نماز می شود وجمع ۵۱=۳۴+۱۷ می شود یا به اشاره خود قران ومعصومین(ع) به اهمیت سجده در نماز می کند مانند ایه اخر سوره علق (واسجد واقترب)چرا که با ضمیر متکلم بنده به خداوند نزدیکتر می شود تا ضمیر غایب اما کلمه عبادنا ۱۲بار در قران امده است جذابترین نکته از اعجاز عددی این مورد این می باشد که این بار عبادنا از صورت مفرد خارج شده وبه صورت جمع امده است که دلالت بر ۱۲ امام وقبولی ولایت انها واطاعت از انها دارد که نوعی اطاعت وبندگی خدا به حساب می اید

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شگفتیهای اعجاز تناسب عددی کلمات در ایات

 کلمه رحمة و لفظ رحیم که از اسما مبارک خداوند است 114 بار در قران امده است که

رحمان 57 بار امده که درست نصف لفظ رحیم است به علاوه رقم 114

همان عددی است که سوره های قران کریم به اندازه ان نازل شده اند.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نمونه‌هایی از تساوی کلمات در قرآن(سبحان الله)واقعا قشنگه

 

(این قسمت مطالب نیاز به تخقیق بیشتر داشت که ستاره قرمز *در مقابل این جملات نشانه

 صحت کامل

مطلب این بخش می باشد)

کلمه بیت با کلمه البیت به تعداد مساوی ۱۴ بار در قران تکرار شده است*

واژه »أخ « به معنای برادر و »اخت« به معنای خواهر هرکدام 4 مرتبه, »*

شیخ« به معنای پیرمرد و »طفل « به معنای کودک هرکدام 4 مرتبه, و... *

الدنیا (دنیا) 115= الاخره (آخرت) 115 *

الملائکه (فرشتگان) 88= الشیاطین (شیطان‌ها) 88 *

اصنام (بت) 5 =خمر (شراب) 5*

ابلیس (شیطان) 11 =استعاذه (پناه خواستن) 11*

الرجل (مرد) 24 =المراه (زن) 24*

 

اعجاز علمی و عددی قران

( این قسمت موضوع نیاز به تحقیق بیشتر می باشد )

تاریخ فرود انسان به کره ماه

در سوره قمر (ماه) اشاره ای به ورود انسان به کره ماه شده است . در این سوره کلمه قمر در اولین

آیه قرار دارد. معنای آیه مذکور چنین است: زمان قیامت نزدیک شده و ماه شکافته شده است

جمع ابجد حروف جمله وَانشَقَّ الْقَمَرُ درایه اول سوره قمر قرآن دقیقاَ (1389) می باشد. اولین باری که انسان به کره ماه سفر کرد به تاریخ هجری قمری سال (1389) معادل 1969 میلادی بوده است. در آیه مذکور از کلمه شکافته شدن کسر شدن نیز استفاده شده است. سفینه آپولوی (11) زمانی که روی کره ماه فرود آمد چند تکه از خاک و سنگ روی کره ماه را کند و با خود به زمین آورد که مفهوم شکافته شدن ماه را میرساند. در قران کلمه قمر (ماه) به عنوان یک جسم فضایی (27) بار تکرار شده است که مطابق با (27) روز حرکت دورانی ماه به دور کره زمین است . شایان ذکر است که از این حرکت و مقدار آن دانشمندان هیچ گونه اطلاعی نداشتند دورانی ماه به دور کره زمین است . شایان ذکر است که از این حرکت و مقدار آن دانشمندان هیچ گونه اطلاعی نداشتند و فقط این موضوع روشن بود. که روی زمین به مدت (29) روز کره ماه کاملا به طور مشخص مشاهده میشود . در همان حال که ماه هم به دور خورشید در حال حرکت است . به همین دلیل ماه با دو روز تاخیر یک دور کامل حول زمین گردش میکند . به طور خلاصه می توان گفت که قرآن کریم هماهنگ با علم ستاره شنا سی جدید چرخش کامل ماه حول محور زمین را (27) روز مینگارد .

ستاره سیروس و عدد 49

پرنورترین ستاره در آسمان شب ستاره سیروس است که در آیه (49)سوره نجم (ستاره) به آن اشاره شده است . آیه مذکور اظهارمی داردهم او پروردگار شعری است . دانشمندان حرکت بی ثابت این ستاره رادلیلی بر بزرگی و جفت داشتن آن می دانند . ستاره سیروسب در طی (49) سال یک بار به دور ستاره سیروس الف می چرخد. نام این ستاره در آیه (49) سوره نجم را میتوان اشارهای به این راز بزرگ دانست و این در حالی است که بدون استفاده از تلسکوپبزرگ ستاره سیروس ب قابل رویت نیست.

عدد اتمی آهن

در سوره حدید (آهن) نکته قابل توجه ای وجود دارد که فقط با دقت بیشتر می توان به آن آگاهی پیدا کرد . در آیه 25 این سوره بیان می دارد که آهن از فضا وارد زمین شده است :

(( و انزلنا الحدید فیه باس شدید و منافع للناس ))

آهن را فرو فرستادیم که در آن نیروئی بزرگ و فوایدی برای مردم وجود دارد .

یگانه خدا خلق کرده حدید که دارد خطر نیز باشد مفید

کلمه (انزال) به معنی فرو فرستادن اشاره دارد به این که آهن از خارج کره زمین فرستاده شده است . که علم ستاره شناسی امروز این موضوع را اثبات می کند . به عبارت دیگر آهن از ستاره های بزرگ به زمین فرستاده شده است که در اصل از انفجار ستاره های سوپر نووا(............................). قطعات آهن به زمین نازل گردیده است . در وسط این سوره هم به سمبل شیمیایی اتم آهن اشاره شده که با کلمه عربی فیه (.............) شروع میشود . در عین حال شماره اتمی این عنصر و ارزش اتمی آن عنصر

(26) است . از آنجایی که عناصر بر اساس شماره اتمی شان رده بندی شده اند اشاره به شماره اتمی عنصرآهن یکی از مهمترین اشارات است .

کشتی نوح در طول جغرا فیایی 44

دانشمندان تا کنون در مورد محلی که کشتی حضرت نوح (ع) در آنجا لنگر انداخت اطلاعاتی به دست نیاورده اند . بعضی از محققین اظحار داشته اند که محل توقف این کشتی در تپه های کوه های آرارات (............. ) بوده است . در تورات نیز محل توقف این کشتی در اطراف کوه های آرارات ذکر شده است بدین عبارت که کشتی در روز هفده هم ماه هفتم سال در تپه آرارات به زمین نشست . (تورات / تکوین / 4 / 8 / )

آیه 44 سوره هود در قرآن کریم می فرماید (( به زمین خطاب شد که آب را فرو ببر و به آسمان امر شد که باران را قطع کن . ))

آب فرو نشست و فرمان خدا اجرا شد و کشتی بر کوه جودی قرار گرفت و فرمان هلاک ستمگران رسید .

همان طور که ملاحظه می کنید محل توقف کشتی را کوه جودی بیان کرده است یعنی ناحیه تپه جودی ترجمه شده است در حالی که فقط اسم جودی می گذرد . جالب توجه است در مورد توقف کشتی نوح در آیه 44 بحث می شود و در تورات کوه آرارات واطراف آن که روی طول جغرافیایی 44 است . همان طور که می دانید هر نقطه روی زمین را با طول و عرض جغرافیایی مشخص می کنند . در قرن 19 نقطه گرینویچ در لندن را به عنوان مرکز قبول کرده و در نقشه های جقرافیایی جمعا 360 طول جقرافیایی و 180 عرض جقرا فیایی داریم .

حج وعرض جغرا فیایی22

صدها سال است که مسلمانان برای برگزاری مراسم حج از هر سوی دنیا به شهر مکه روی می آورند . به همین ترتیب در همه جای دنیا مسلمانان به هنگام نماز خواندن رو به طرف قبله که همان کعبه است می ایستند . مکه روی عرض جغرافیایی 22 قرار دارد و در قرآن کریم شماره سوره حج 22 است . به عبارت روشن تر سوره حج بیست و دومین سوره قرآن مجید است .

کد ژنی زنبور عسل

های درون کروموزم هاست . زنبورها در همه جای دنیا دارای کروموزم های ثابتی هستندDNA همانطوری که گفتیم رمز جانداران

و تفاوتی میان تعداد کروموزم های آنها نیست . معمولا در یک نوع جاندار نر یا ماده مقدار ثابتی کروموزم وجود دارد فقط وضعیت زنبور کمی فرق می کند . زنبور نر 16 عدد تک کروموزم و زنبور ماده 16 جفت کروموزم دارد . به همین جهت در این قضیه زنبور با دیگر جانداران فرق دارد واین تفاوت در قرآن مجید بیان شده است . در قرآن مجید سوره نحل (زنبور عسل) شانزدهین سوره قرآن کروموزم است که مقدار کروموزم های زنبورنیز16 است تمام زنبورها از همین مقدار کروموزم برخوردار هستندو این رمزمندرج درقران خودپیغام مهمی برای انسانهاست .

مثالی دیگردر ارتباط با کروموزم ها: (کرموزون الاغ)

ازمیان چهار پایان (( الاغ )) فقط در دو جای قرآن کریم ذکر شده است . اول در سوره لقمان که سی ویکمین سوره قرآن است و دوم سوره جمعه که شصت و دومین سوره قرآن می باشد .در سوره لقمان آیه 19 و در سوره جمعه آیه 5 به اسم حمار (الاغ) اشاره کرده است . سوره لقمان سوره سی و یکم سوره جمعه سوره شصت و دوم قرآن است که شماره این سوره ها مشخص کننده مقدار کروموزم های الاغ است . الاغ جمعا 31 جفت یعنی 62 عدد کروموزم دارد .

مقدار زمان خواب اصحاب کهف

در قرآن کریم به اینکه 300 سال شمسی دقیقاً برابر 309 سال تمام قمری است به صورت مستقیم اشاره شده است . این مطلب وقتی مشخص شد که یکی از علمای دین یهود از حضرت امام امیرالمؤمنین علی(علیه السلام) پرسید : چرا قرآن مدت توقف و خواب اصحاب کهف را 309 ذکر سال کرده است در حالی که در حاشیه تورات ما این مدت 300 سال نوشته شده است ؟

حضرت امیر علیه السلام فرمودند : «سالهای شما شمسی است ولی سالهای ما قمری است» . جالب اینجاست که یکی از اساتید ریاضی این محاسبات را انجام داده که خلاصه قابل فهم آن چنین است سال شمسی یهود 365 روز تمام بوده است . بنابراین 300 سال آنها می شود روز 109500=365×300 در حالی که سال قمری برابر است با 354 روز و 8 ساعت و 48 دقیقه بنابراین 309 سال قمری برابر است با : روز 109500=]48 دقیقه و 8 ساعت و 354 روز[ ×309 پس معلوم شد که 300 سال شمسی یهود برابر است با 309 سال قمری نه یک روز کمتر نه بیشتر. این در حالی است که تا صدها سال بعد از نزول قرآن هنوز شبانه روز به 24 ساعت و هر ساعت به 60 دقیقه و الی آخر تقسیم نشده بود . و حتی ساعت هنوز اختراع نشده بود . بنابراین حضور هر کلمه در قرآن در مکان خاص و به تعداد معین حادی پیام و مفهوم ویژه ای می باشد که در حقیقت یک نوع از اعجاز و معجزه می باشد . زیرا مجموعه آیات قرآن در مدت نسبتاً طولانی 23 سال و در اوضاع و احوال مختلف مثلاً گاهی در جنگ و گاهی در صلح ، گاهی در مکه و گاهی در شعب ابیطالب و محاصره گاهی در مدینه و گاهی در سفر و گاهی در شب و گاهی در روز بر پیامبر (ص) نازل می شد و چنین نبود که پیامبر خدا (ص) مانند مؤلفان کتابهای مختلف مدتی در کتابخانه ای خلوت کند و از سر فرصت و فراغت و یا با رجوع به منابع مختلف کتابی بنویسد .


برچسب‌ها: مقاله، اعجاز اعداد
[ جمعه 15 اسفند 1393 ] [ 17:50 ] [ سیدصادق موسوی زاهد ] [ نظرات (8) ]
.: Weblog Themes By Weblog Skin :.
آمار سایت
تعداد بازدید ها: 2970